Zoals al in het vorige artikel door Mij-advies werd aangekondigd is de invoeringsdatum van de Omgevingswet inderdaad uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2022. Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg van 26 mei jl. De inwerkingsdatum werd eerder al door minister Ollongren (inmiddels demissionair) een jaar vooruit geschoven om diverse redenen.

Meer tijd nodig 

Er is meer tijd nodig om het Digitale Stelsel Omgevingswet opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen. 1 juli 2022 is de meest verantwoorde keuze, waarbij het belang van de continuïteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven en de doorgang van urgente gebiedsontwikkelingen centraal staan. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de laatste minimale functionaliteiten van de landelijke voorziening van het DSO die nodig zijn voor inwerkingtreding uiterlijk oktober 2021 gereed zijn en werken. De komende maanden houdt demissionair minister Ollongren, samen met de bestuurlijke partners, vinger aan de pols om te bezien of we de voortgang maken die we beogen. Het werkend krijgen van het stelsel van de Omgevingswet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, omdat er gewerkt wordt in ketens en overheden daarmee van elkaar én van derden afhankelijk zijn. Zoals de minister zegt: “we doen dit samen, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Voor een verantwoorde inwerkingtreding is het daarom binnen de gestelde minimale criteria noodzakelijk dat we er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen momentum blijft houden en dat we voortdurend de vinger aan de pols houden op alle elementen die ervoor zorgen dat een werkend stelsel ontstaat.

Uitstel

Naast de techniek is het dus belangrijk dat er voldoende tijd is voor de uitvoeringspraktijk en de eindgebruikers (burgers en bedrijven) om de inhoud van het stelsel te beproeven en ermee te oefenen. De oorspronkelijke afspraak was dat één jaar voor inwerkingtreding een stabiele versie van de wet- en regelgeving beschikbaar moest zijn.

Uitstel van de wet betekent niet uitstellen van activiteiten. Met de nieuwe datum van 1 juli 2022 krijgt de uitvoeringspraktijk duidelijke richting waartoe bewogen moet worden. Dat is essentieel voor een goede voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en het continueren van de inspanningen en energie die nu door alle betrokken partijen wordt geleverd. Behoud van momentum is voor alle partijen van groot belang zodat het instrumentarium van de Omgevingswet zo snel als mogelijk kan worden ingezet voor de realisatie van belangrijke maatschappelijke opgaven. De voorbereidingen van voorontwerpen en ontwerpbesluiten voor gebiedsontwikkeling, zoals voor de woningbouw, de energietransitie, etc., kunnen daar dan nu al op worden gericht.

Knelpunten Punt van aandacht is wel dat de start per 1 juli 2022 tijdens de zomerperiode valt en vlak nadat bij de gemeenten nieuwe colleges zullen zijn geïnstalleerd in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Ook loopt de vorming van een nieuw kabinet nog steeds stroef. Daarom sluit Mij-advies nog steeds niet uit dat zich wederom onvoorziene knelpunten voor zullen gaan doen die zogenaamd verdere beheersmaatregelen behoeven en nu mogelijk tot definitief afstel zullen leiden. De ware reden dat er politieke onwil is zal waarschijnlijk wel in de doofpot verdwijnen.

Geef een reactie