Categorie Vergunningsvrij bouwen

Gewoon onderhoud aan een bouwwerk vergunningsvrij?

Wat is gewoon onderhoud?

Onder gewoon onderhoud worden alle activiteiten aan een bouwwerk gerekend die tot doel hebben om dat bouwwerk in stand te houden.

Voorbeelden zijn:

  • schilderen, 
  • repareren  van scheuren  in gevels,
  • vervangen van rotte onderdorpels van kozijnen,
  • vervangen van  dakpannen, etc.

Voor  zover deze activiteiten  gezien worden  als bouwen,  is hiervoor geen vergunning voor het bouwen nodig.

Wanneer is gewoon onderhoud vergunningvrij?

Gewoon  onderhoud  is altijd vergunningvrij.

Het  probleem  bij onderhoud is dat  de grens tussen het plegen van onderhoud en het veranderen  van een bouwwerk niet altijd duidelijk  is. Over het algemeen kan gesteld worden  dat wanneer  het resultaat  van de werkzaamheden  niet te zien  is, er sprake  is van onderhoud. Dus  het vervangen  van kozijnen kan gezien worden als onderhoud indien de indeling niet wijzigt en het kozijn er verder ook identiek uit ziet. Het materiaal is hier bij niet relevant: indien een houten kozijn wordt vervangen door een kunststof kozijn dat er hetzelfde uitziet, dan is er nog steeds sprake van onderhoud.

Als  het duidelijk  is  wat onderhoud is, is  het vervolgens nog  de vraag wat ‘gewoon’ onderhoud is. Wanneer is nog sprake van ‘gewoon onderhoud’?

Het vervangen van een kozijn wordt  algemeen gezien als gewoon onderhoud, evenals het vervangen van dak­ pannen en het repareren  van een schoorsteen. Maar wat nu als een dak in z’n geheel wordt vervangen door een identiek dak? Is er dan nog sprake van gewoon onderhoud?

Het vervangen van dakpannen

Het vervangen van dakpannen door dakpannen van de zelfde soort is vergunningvrij onderhoud als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Op grond van de uitspraak van Raad van State van 27-01-2016 valt een verandering van kleur ook onder gewoon onderhoud en is dat dus vergunningvrij als de detaillering niet wijzigt (ECLI:NL:RVS:2016:162).

Het vervangen van dakpannen door een ander type dakpannen of dakbedekking valt onder artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Bor.

Het vervangen van dakpannen zal over het algemeen voldoen aan de vier voorwaarden  uit  dat artikellid. In een enkele situatie zou er sprake kunnen zijn van een (beperkte) toename van het bouwvolume. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als onder de pannen extra isolatie wordt aangebracht.

Wij adviseren u met de gemeente of met MIJ-advies contact op te nemen als het bouwvolume beperkt toeneemt. Wij kunnen dan op basis van de regelgeving  beoordelen of al dan niet een vergunning nodig is. 

Tot slotmerken wij op dat de gemeente handhavend op kan treden als er door het wijzigen van het uiterlijk van het bouwwerk ernstige strijd met redelijke eisen van welstand is ontstaan. Als u dakpannen in een andere kleurstelling of dakbedekking met een andere uitstraling wilt toepassen adviseren wij u met de gemeente te overleggen of dit op grond van de welstandsnota niet als ‘welstandsexces’ wordt gezien. Dit zal overigens alleen het geval kunnen zijn bij zeer sterk afwijkende kleuren.

Schilderen is geen bouwen

Op grond van jurisprudentie is schilderen geen bouwen.

Schilderwerk valt dus niet onder het stelsel van de bouwregelgeving.

Bij een vergunningaanvraag valt schilderwerk niet onder de bouwkosten en dus ook niet onder de leges.

‘Aanschrijven’ op slecht schilderwerk met als motivatie dat niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan is niet mogelijk. Het Bouwbesluit is immers alleen van toepassing op bouwen. Een woning mag te allen tijde worden geschilderd. Een vergunning voor het bouwen kan niet aan de orde zijn.

Schilderwerk mag niet in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. Voor het schilderen van een monument is in bijna alle gevallen wel een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig.

Twijfelt u of u vergunningsvrij kan bouwen? Laat MIJ-advies u adviseren.

dakpannen
dakpannen vervangen vergunningsvrij?

Interne verbouwing, vergunning nodig?

Dit is afhankelijk van de situatie en het bouwplan.

Een interne verbouwing vinden we terug onder  artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

De interne verbouwing moet  voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. geen verandering van de draagconstructie,
  2. geen verandering van de (sub)brandcompartimentering,
  3.  geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en
  4.  geen verandering van het bouwvolume.

Aanvullend geldt nog de voorwaarde dat het aantal woningen niet mag veranderen door de bouwwerkzaamheden. Als u voldoet aan alle voorwaarden heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit het  bouwen van een bouwwerk.

Meer lezen


erfafscheiding

Een Schutting, hek vergunningsvrij?

U wil graag uw terrein afbaken met een terrein/erf afscheiding voor uw privacy en of veiligheid.

Erfafscheidingen zoals een hek en of schutting tot 1 meter hoog zijn vergunningsvrij. Erfafscheidingen van 1 tot 2 meter zijn alleen 1 meter achter de voorgevelrooilijn bij een niet naar de openbare weg gekeerd zijerf vergunningsvrij te realiseren.

Een schutting hoger dan 2 meter

Erfafscheidingen boven de 2 meter zijn nooit vergunningsvrij te realiseren.

Een coniferen heg

Als u samen met uw buren een heg of een rij coniferen wilt planten is dat vergunningsvrij.

Meer lezen


Vergunningsvrije Dakkapel

Als u een dakkapel wil plaatsen of laat plaatsen, dan is het belangrijk dat u weet of de dakkapel met vergunning of zonder vergunning kan worden gerealiseerd.

Het is namelijk niet altijd vergunning vrij om een dakkapel te laten plaatsen.

Dakkapel vergunningsvrij

Om meer ruimte op zolder te verkrijgen is het ideaal m een dakkapel te plaatsen. In heel veel gevallen is voor een dakkapel geen vergunning nodig. Maar wees wel er wel zeker van dat de dakkapel vergunningsvrij kan worden gerealiseerd.

Meer lezen


Groenbestemming hoort niet bij achtererfgebied bij woning

Strookjes snippergroen grenzend aan woningen worden veelal door de gemeenten verkocht of verpacht aan de bewoners van de woningen.

Deze gronden hebben in het bestemmingsplan vaak de bestemming “Groenvoorziening”.

Een veel gestelde vraag is mag er nu vergunningvrij gebouwd worden op zo’n aangekocht stukje snippergroen met de bestemming “groenvoorziening”. Is dit stukje achtererfgebied?

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state heeft op 17 juli 2013 uitspraak gedaan dat op deze gronden niet vergunningvrij gebouwd mag worden.

Een stukje grond met de bestemming “Groenvoorziening” is niet bestemd voor “Woondoeleinden” en kan daarom niet tot het erf bij de woning worden gerekend. Dat volgt uit de definitie van “erf’ (artikel 1, lid 1 bijlage ll. Besluit omgevingsrecht (Bor)).

Meer lezen


Opa woont in de mantelzorgwoning achter in de tuin

Vergunningsvrije mantelzorgwoning in de tuin

De rijksoverheid wil dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen (participatie). In dat streven passen de regels voor mantelzorgwoningen.

Strikte voorwaarde dat de ruimte wordt bewoond door iemand die hulpbehoevend is. Dat kan een ouder iemand zijn, maar ook een jongere met bijvoorbeeld een psychische of lichamelijke beperking. Mantelzorg hoeft overigens  niet per se . familie gerelateerd te zijn bijvoorbeeld een bestaande schuur/garage die wordt omgebouwd tot aanleunwoning valt onder de regeling van mantelzorg.

Zie ook

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/mantelzorg/

Of vraag MIJ-advies u te  adviseren.


Vergunningsvrij bouwen

MIJ-advies is niet altijd nodig. U kunt bijvoorbeeld zelf uitzoeken of een bouwwerk vergunningsvrij kan worden gerealiseerd of niet. Handige websites om dit te ontdekken zijn:

www.omgevingsloket.nl

Op deze website van de rijksoverheid is het mogelijk om middels het beantwoorden van vragen te kunnen vaststellen of u vergunningsvrij mag bouwen of niet.

Of heeft u liever een document om te lezen? Download dit boekje dan van de rijksoverheid waarin duidelijk wordt uitgelegd wat een bijbehorend bouwwerk is. 

www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures /2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk

Lukt het niet om vast te stellen of u vergunningsvrij mag bouwen?     

Vraag dan MIJ-advies om u te adviseren al is het alleen maar om een drama te voorkomen.