Categorie Bestemmingsplan

Een concreet initiatief in een zienswijze tegen bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-Zandvoort” actualiseren.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan stelde de eigenaar van voormalige bedrijfsbebouwing beroep in.

Deze eigenaar had in zijn zienswijze laten weten dat hij de bedrijfsbebouwing wilde gebruiken als woning en dat aan het perceel een bouwvlak zou moeten worden toegekend om dit gebruik mogelijk te maken

De gemeenteraad besloot geen medewerking te verlenen aan het verzoek.

De raad wees erop dat het verzoek pas in de zienswijze kenbaar was gemaakt. Als de raad positief had beslist op het verzoek door vaststelling van het bouwvlak, zouden omwonenden daartegen geen zienswijzen meer hebben kunnen inbrengen. Tenslotte beschikte de raad over onvoldoende gegevens om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een woning op die locatie te kunnen vaststellen.

Meer lezen


Kruimelgeval

Soms passen uw plannen niet in de regels van het bestemmingsplan. De gemeente kan dan afwijken van de regels van het bestemmingsplan. In heel veel gevallen kan dit middels de zogenoemde ”kruimelgevallen” procedure.

Een kruimelgeval wil zeggen dat medewerking kan worden verleend aan uw plannen middels artikel 4, bijlage II van het BesluitOmgevingsRecht (BOR).

Voorbeelden van een vergunning die middels deze procedure kunnen worden vergund zijn:

  • Aan- en uitbouwen
  • Bergingen
  • Dakkapellen en dakopbouwen
  • Gebruiken
  • Tijdelijke omgevingsvergunning

Maar ook het toevoegen van een verdieping aan een flatgebouw, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw of het realiseren van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten kunnen eventueel worden vergund middels deze procedure.

Op de website van Info Mil kunt u meer lezen over wat een dergelijke procedure inhoudt.

Laat MIJ-advies u informeren of er voor uw plannen gebruik kan worden gemaakt van de kruimelgevallenregeling en op welke wijze u het best een omgevingsvergunning kunt aanvragen voor een plan waarbij gebruik kan/moet worden gemaakt middels een kruimelgeval procedure.


Toetsing aan het bestemmingsplan

Heeft u (ver)bouwplannen, dan moet uw initiatief passen binnen de regels van het bestemmingsplan, of u moet de werkzaamheden vergunningsvrij kunnen uitvoeren. Past het niet binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente wil in beginsel wel meewerken aan het initiatief, dan moet het bestemmingsplan worden aangepast of er moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Of de gemeente hieraan wil meewerken mag de gemeente zelf bepalen, maar hangt ook voor een belangrijk deel af van de ruimtelijke onderbouwing zoals die wordt ingediend.  (anders).

Bij het afwijken van het bestemmingsplan dient er een weloverwogen afweging plaats te vinden. Hierbij komen ook aspecten zoals ………., ………., ……….. aan de orde.

Alle bestemmingsplannen op landelijke website

Ruimtelijkeplannen

De gemeente biedt haar ruimtelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, digitaal aan op een landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Dit is wettelijk verplicht en voor iedereen inzichtelijk.

Meer weten over bestemmingsplannen?

Kijk op de website van de rijksoverheid.

Natuurlijk kunt u ook MIJ-advies om ondersteuning vragen om te adviseren over de toepassing van het bestemmingsplan. Wij onderzoeken naar aanleiding van uw wensen wat de mogelijkheden zijn en geven u een passend advies.


Het bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

bestemmingsplan
bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar bijvoorbeeld ook of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja op welke wijze. In het bestemmingsplan staat ook waar onder meer woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten regels, een verbeelding (voorheen plankaart genoemd) en een toelichting. Op de verbeelding worden de bestemmingen, zoals wonen, groen, verkeer, verblijfsgebied, horeca of bedrijfsactiviteiten aangegeven. Per bestemming worden regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel van de gronden, het bouwen en het gebruik.

Wat is een bestemming?

Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie bedoeld, zoals wonen, werken, groen of verkeer. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeente vastlegt welke functies op welke plaats en onder welke voorwaarden zijn toegestaan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.