Algemene Voorwaarden

Artikel:

 1. Definities
  MIJ-advies: Rechtskundig adviesbureau, VOF, gevestigd aan de Peulenakker 9 te Zoetermeer.
  Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met MIJ-advies een overeenkomst van opdracht aangaat
  (opdrachtgever).
 2. Toepasselijkheid:
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door MIJ-advies tenzij
  voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene
  voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze
  algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. Aard van dienstverlening
  De werkzaamheden die MIJ-advies voor opdrachtgever verricht, wordt ook wel juridische bijstand genoemd. Dit
  houdt in dat MIJ-advies de schade van opdrachtgever tracht te verhalen op de aansprakelijke partij. Indien het
  noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal MIJ-advies de overdracht van het
  dossier naar een advocaat begeleiden.
 4. Informatieverstrekking
  Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens waarvan MIJ-advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
  opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de buitengerechtelijke
  juridische bijstand, tijdig aan MIJ-advies te worden verstrekt.
 5. Inschakeling van derden
  MIJ-advies is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht een niet tot haar organisatie behorende derde in te
  schakelen. MIJ-advies zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren met
  opdrachtgever overleg voeren. MIJ-advies is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derde. MIJ-
  advies is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te
  aanvaarden.
 6. Aansprakelijkheid
  MIJ-advies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat MIJ-advies is uitgegaan van door of namens
  opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Iedere aansprakelijkheid van MIJ-advies ten opzichte
  van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, en bij opdrachten met een langere
  looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 7. Vrijwaring
  De opdrachtgever vrijwaart MIJ-advies tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door MIJ-
  advies voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove
  schuld van MIJ-advies.
 8. De kosten van juridische bijstand
  De kosten, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, worden door MIJ-advies verhaald op de
  aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Dit is in de wet
  geregeld. MIJ-advies kan deze kosten, als professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost – dus
  boven op de schade van opdrachtgever – bij de wederpartij vorderen. De verhaalde kosten komen toe aan MIJ-
  1/2advies. Mocht opdrachtgever zelf ten dele schuldig zijn, dan is de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in de
  regel slechts verplicht deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende
  kosten komen voor rekening van opdrachtgever, echter met een maximum van 15% van het verhaalde
  schadebedrag.
 9. Afwijking artikel 8 algemene voorwaarden
  Slechts schriftelijk kan worden afgeweken van artikel 8 van deze algemene voorwaarden, of indien zowel voor de
  opdrachtgever als MIJ-advies vaststaat dat die afwijking is overeengekomen. Indien een afwijking mondeling is
  overeengekomen, zullen de opdrachtgever en MIJ-advies onverwijld tot schriftelijke vastlegging van die afwijking
  overgaan.
 10. Betaling en incassokosten
  Betaling van de kosten van juridische bijstand dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Blijft
  opdrachtgever in gebreke bij de tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
  opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
  opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd is. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in
  verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Beëindiging
  Betaling van de kosten van juridische bijstand dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Blijft
  opdrachtgever in gebreke bij de tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval
  opdrachtgever in verzuim is, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd,
  waarbij het navolgende geldt:
  voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer
  aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk
  incassokosten, zoals bepaald is in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover
  het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen
  gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning, door opdrachtnemer wordt voldaan.
  Voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is opdrachtgever bij verzuim –
  in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
  incassokosten – een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
  opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd is. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de
  opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 12. Archivering
  Door MIJ-advies gesloten dossiers worden gedurende 5 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin
  bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
 13. Toepasselijk recht
  Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MIJ-advies is het Nederlandse recht van toepassing. Alle
  geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
  Nederlandse rechter.