Artikel:

 1. Definities:
  MIJ-advies B.V: Rechtskundig adviesbureau, B.V., gevestigd aan de Peulenakker 9 te Zoetermeer.
  Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met MIJ-advies B.V. een overeenkomst van opdracht aangaat (opdrachtgever).
 2. Toepasselijkheid:
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door MIJ-advies B.V. tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. Aard van dienstverlening
  De werkzaamheden die MIJ-advies B.V. voor opdrachtgever verricht, wordt ook wel juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat MIJ-advies B.V. de schade van opdrachtgever tracht te verhalen op de aansprakelijke partij. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal MIJ-advies B.V. de overdracht van het dossier naar een advocaat begeleiden.
 4. Informatieverstrekking
  Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens waarvan MIJ-advies B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de buitengerechtelijke juridische bijstand, tijdig aan MIJ-advies te worden verstrekt.
 5. Inschakeling van derden
  MIJ-advies is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht een niet tot haar organisatie behorende derde in te schakelen. MIJ-advies B.V. zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren met opdrachtgever overleg voeren. MIJ-advies B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derde. MIJ-
  advies B.V. is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Aansprakelijkheid
  MIJ-advies B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat MIJ-advies B.V. is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Iedere aansprakelijkheid van MIJ-advies ten opzichte van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, en bij opdrachten met een langere
  looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 7. Vrijwaring
  De opdrachtgever vrijwaart MIJ-advies B.V. tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door MIJ-advies B.V voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van MIJ-advies B.V.
 8. De kosten van juridische bijstand
  De kosten, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, worden door MIJ-advies B.V. verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Dit is in de wet geregeld. MIJ-advies B.V. kan deze kosten, als professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost – dus
  boven op de schade van opdrachtgever – bij de wederpartij vorderen. De verhaalde kosten komen toe aan MIJ-advies B.V. Mocht opdrachtgever zelf ten dele schuldig zijn, dan is de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in de regel slechts verplicht deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, echter met een maximum van 15% van het verhaalde schadebedrag.
 9. Afwijking artikel 8 algemene voorwaarden
  Slechts schriftelijk kan worden afgeweken van artikel 8 van deze algemene voorwaarden, of indien zowel voor de opdrachtgever als MIJ-advies B.V vaststaat dat die afwijking is overeengekomen. Indien een afwijking mondeling is overeengekomen, zullen de opdrachtgever en MIJ-advies B.V onverwijld tot schriftelijke vastlegging van die afwijking overgaan.
 10. Betaling en incassokosten
  Betaling van de kosten van juridische bijstand dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Blijft opdrachtgever in gebreke bij de tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd is. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Beëindiging
  Betaling van de kosten van juridische bijstand dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Blijft opdrachtgever in gebreke bij de tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval opdrachtgever in verzuim is, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
  voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals bepaald is in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover
  het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning, door opdrachtnemer wordt voldaan. Voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is opdrachtgever bij verzuim – in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten – een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd is. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 12. Archivering
  Door MIJ-advies B.V. gesloten dossiers worden gedurende 5 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
 13. Toepasselijk recht
  Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MIJ-advies B.V. is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.