Procedure aanvraag

Eén termijn en één beroepsprocedure

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan afgehandeld worden via de reguliere of de uitgebreide procedure. Dit hangt af van de activiteiten van het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

In de meeste gevallen is de reguliere procedure van toepassing. Dit wil zeggen dat binnen acht weken door de gemeente een besluit moet zijn genomen. De proceduretermijn kan éénmaal met 6 weken verlengd worden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in bezwaar gaan en eventueel om schorsing vragen bij de rechtbank.

Bij meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld bij de oprichting van een bedrijf waarbij ook een activiteit milieu aangevraagd moet worden, is de uitgebreide procedure van toepassing. Hierbij geldt een beslistermijn van 6 maanden. Voordat het definitieve besluit genomen wordt, wordt eerst een ontwerp van het besluit 6 weken ter inzage gelegd, waarbij een ieder zienswijzen kan indienen. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden tegen dit besluit in beroep gaan en eventueel om schorsing vragen bij de rechtbank.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *