De uitgebreide procedure

De reguliere procedure staat voor een “gewone” procedure. Vraagt u iets aan dat voldoet aan het bestemmingsplan, bouwbesluit, bouwverordening en welstandseisen dan heeft u recht op een omgevingsvergunning. Dit noemen we een bouwrecht.

MIJ-advies kunt u natuurlijk ook bij deze procedure adviseren. Het wil nl. nog wel eens voorkomen dat er tussen u en de gemeente interpretatieverschillen ontstaan. Dat u bijvoorbeeld recht heeft op een vergunning, maar de gemeente suggereert dat er sprake is van strijdigheid met de regels.

De uitgebreide procedure is veelal complex, waarbij daarom vaak een en goede adviseur onontkoombaar is. Mij-advies kunt u daarbij ondersteunen en begeleiden. Denk bij de uitgebreide procedure bijvoorbeeld aan het realiseren van woningbouwplannen op een locatie met een agrarische bestemming en waarop woningbouw niet is toegestaan. Om dan af te wijken van het bestemmingsplan moet bijvoorbeeld de gemeenteraad worden gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Maar ook ander belanghebbende partijen, zoals het Waterschap en Provincie, moet worden gevraagd of een dergelijke ontwikkeling niet in strijd is met provinciale regels of regels van het Waterschap. Met een dergelijke procedure is geruime tijd gemoeid. Een termijn van 26 weken is hierbij richtinggevend. Het betreft ook een procedure waar veel onderzoeken voor moeten worden aangeleverd (bodemkwaliteit, Flora en Fauna, archeologisch onderzoek e.d.) en het is ook nog een een kostbare aangelegenheid.

Meer weten over een uitgebreide procedure. Zie bijvoorbeeld de website van de rijksoverheid.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *